9/24/2010

Lao - Education / ການສືກສາລາວ

*Directory of Schools &College
-Number of Colleges.

 *Lao National University.                                           
-http://www.nuol.edu.la/

* Books, Library & Charity Education  Project.
-Big Brother Mouse
-My Library Project
-Momobo books ( Language Learning Text for Laos )
-Momobooks.blogspot.com
-Lao Education Opportunity Trust.

* ສູນລວມເວບກ່ຽວກັບການສືກສາທີ່ໜ້າສົນໃຈ / Study Center website links.
-ສູນກາງສຶກສາລາວ / Lao study Center
-ສູນພູມປັນຍາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ/ Center for Southeast Asian Studies
-ແຫ່ງຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ / All the Knowledge you need ( World profile )
-ຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເທດໃນໂລກ / Countries of the world
-ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ / World Countries Profile Study.
-Study Temple-All kinds of Study Material

*ພູມປັນຍາວັນນະຄະດີລາວ / Lao Literature Acknowledgement.
-ແຫລ່ງບັນທຶກ ວັດທະນະທັມ ປັນຍາ ພາສາລາວ. / Lao Culture, Acknowledgement ( Bailane )
-ຮິບໂຮມຄຳສຸພາສິດລາວ / Lao Proverbs.

*ອ່ານຫນັງສືອອນລາຍ / Free Download E-books Online
-ອ່ານປືມອອນລາຍພາກພາສາໄທຍ / Thai E-books
-ອ່ານວາລະສານອອນລາຍ / Free download Magazine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *ວັດຈະນະນຸກົມ ອອນລາຍ / E-Dictionaries
-Dictionary ENGLISH - THAI
 
* Dictionary English - French / Chinese / German / Italian / Spanish..etc
-Dictionary English - Chinese / Chinese - English

* Dictionary, Translator, English - Thai & more
-Dictionary (รวมบทความ จากบล็อก)
-Translate.reference.com/translate

* Dictionary Chinese - English
-Look up Chinese, Pinyin or English
-http://www.skritter.com/demo 
   
* Learning multi - Languages Online
-Chinese with ChineseClass101.com ( Sign up for FREE! )
-Learn Chinese with japanesepod101.com (Sign up for FREE!) 
-Learn French with FrenchPod101.com ( Sign up for FREE! ) 
-Learn Korean with KoreanClass101.com ( Sign up for FREE! ) 
-Learn German with GermanPod101.com 
-Learn Spanish with SpanishPod101.com 
-Learn Italian with ItalianPod101.com 

* Learning English Online
-Free Enlish Lessons, ( All in one )
-Free English TFree English Tests and Exercises Online for ESL, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT, GMA
-English Vocabulary Test  
-Free English Test online 
-Full English Sample Test
-Step by Step Testing TOEFL Online
-VOA Voice of America Learning English
-VOA Learning English Youtube.


* Download Free English Software 
-Free Download Learning English Software
-Free English Games, English Flash Games, English Crosswords

* LEARNING ENGLISH YOU-TUBE. ( Beginner )

* INTERMEDIATE ENGLISH


More Links about this VDO


More Links about these VDO


* Advance English VDOLao E- Government infomation / ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລັດຖະບານ

* ລວມລິ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານ / Government information links.
-ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  /  Ministry of Foreigner Affair
-ກະຊວງໄປສະນີ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ / Ministry of Post and Telecommunication
-ກະຊວງສືກສາທິການ / Ministry of Education. 
-ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້   /   Ministry of Agriculture and Forest
-ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ /   Ministry of Industry and Commerce 
-ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Chamber of Comerce and Industry 
-ກະຊວງການເງີນ / Ministry of Finance.  
-ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ / Ministry of Information and Culture
-ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ / Ministry of Health.  
-ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ / Ministry of Education and Sport 
-ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 
-ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ / Ministry of Agriculture and Forestry 
-ກະຊວງສັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ / WREA ( Water Resources & Environment Administration )  

* ກົມ, ພະແນກ,ທະບວງ ແລະ ສູນ
-ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ / Department of Housing and Urban Planning.  
-ກົມສ່ວຍສາອາກອນ / Lao customs
-ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Assembly

*ທັດສະນະຄະຕິທີ່ສ້າງສັນຂອງທ່ານສະມາຊິກຜູ້ແທນສະພາ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

-ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Department of Statistics Center
-ສູນຂໍ້ມູນສະຖິຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ / Statistics website Of Neighbor countries.
-ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ / Lao Dept. Domestic & Foreign Investment
-ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ / Public Administration and Civil Service Authority 
-ກອງທືນລຸດຜ່ອນຄວມທຸກຍາກ / Poverty Reduction Fund

 * ຊື່ກະຊວງຕ່າງໆ
-ລາຍຊື່ກະຊວງ ແລະ ເບີໂທລະສັບ 

*  ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍໃນລາວ    Lao Laws
-List of Laws in Laos 
-ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ

* ເວບໄຊພັນທະມິດເພືອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
-http://www.laoalliance.org/

Lao - History / ປະຫວັດສາດລາວ

 * English version
 - ປະຫັວດສາດລາວ ແຕ່ (1826-1828) / Laotian Rebellion (1826-1828)
 - ປະຫັວດສາດລາວສະໄຫມເປັນຫົວເມືອງຂອງຝລັ່ງເສດ / French colonial administration of Laos
- ລາວອິດສະຫລະ / Lao Issara 
- ປະຫັວດສາດລາວຕັ້ງແຕ່ 1945 / History of Laos since 1945
History of Laos to 1945 

* ລາຍລະອຽດທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກ YOUTUBE
ລຸ່ມນີ້ ຊືງລວມມີ 59 ຕອນ .( Lao version )
  
Lao History on Tape #1
Lao History on Tape #2
Lao History on Tape #3
Lao History on Tape #4
Lao History on Tape #5
Lao History on Tape #6
Lao History on Tape #7
Lao History on Tape #8
Lao History on Tape #9
Lao History on Tape #10
Lao History on Tape #11
Lao History on Tape #12
Lao History on Tape #13
Lao History on Tape #14
Lao History on Tape #15
Lao History on Tape #16
Lao History on Tape #17
Lao History on Tape #18
Lao History on Tape #19
Lao History on Tape #20
Lao History on Tape #21
Lao History on Tape #22
Lao History on Tape #23
Lao History on Tape #24
Lao History on Tape #25
Lao History on Tape #26
Lao History on Tape #27
Lao History on Tape #28
Lao History on Tape #29
Lao History on Tape #30
Lao History on Tape #31
Lao History on Tape #32
Lao History on Tape #33
Lao History on Tape #34
Lao History on Tape #35
Lao History on Tape #36
Lao History on Tape #37
Lao History on Tape #38
Lao History on Tape #39
History on Tape 40
History on Tape 41
History on Tape #42
Lao Issara#43
Lao Issara#44
Lao Issara#45
Lao Issara#46
Lao Issara#47
Lao Issara#48
Lao Issara#49
Lao Issara#50
Lao Issara#51
Lao Issara #52
Lao Issara#53
Lao Issara#54
Lao Issara#55
Lao Issara#56
Lao Issara#57
Lao Issara#58
Lao Issara#59 


* ວິລະບູລຸດລາວ
* ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫັວດສາດຈາກທິມຂ່າວເອເຊຍເສລີ / Lao History Told by RFA.

Multimedia & News / ຂ່າວສື່ສານມວນຊົນ


*Lao National Live TV / TVແຫ່ງຊາດພາກພາສາລາວ
-TV ແຫ່ງຊາດພາກພາສາລາວ / Lao star Chanel 

-Thai TV Chanel Online.

*Lao Radio on Air / ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດພາກພາສາລາວ 
-ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພາກພາສາລາວ / Lao FM Radio based in Vientaine.  
-ວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ / Lao VOA Radio station.
-ວິທະຍຸສາກົນລາວ - ຈີນ / Lao - Chinese Radio station.  
-ວິທະຍຸລາວເອເຊຍເສລີ / Lao RFA Radio

 * ຂ່າວສານ, ວາລະສານ & ຫນັງສືພິມ / Magazines & Newspapers.
-ວາລະສານ vientianehour / Vientaine Hour Magazine.  
-ສະມາຄົມລາວ / Samakomlao
-ປະຕູຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ / Lao National Government News.
-ວຽງຈັນໃຫມ່ / Vientiane Mai
-ເສດ«ະກິດ ສັງຄົມ / Sociology - Economic News
-ໜັງສືພີມປະຊາຊົນ / Pasaxon
-ພະນົມສິນ / Pnomsin
-ມະຫາຊົນ / Mahasan
-ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ / Lao military news 
-ຂ່າວສານປະເທດລາວ / Lao News Agency
-ຂ່າວສານໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ / The National Assembly of Laos.  
-ຊຸມຊົນອອນໄລສາຍເລືອດລາວ / Punlao
-ວາລະສານໄປໃສ / Paisai ( What is happening in Vientaine )

- English Version.                                                                                                                                 
Lao Voice  
Muonglao Magazine
VOA News
Lao News Agency
Vientaine Time.
Luangprabangtoday
Savannakhet reunion
Laosradio.com 
Laoconnection.com 
Laos - news.google.com 
www.topix.net/world/laos 
http://www.laosreunion.info
Samakomlao.blogspot.com 

- French Version.
Lao News Agency
Lerenovateur

Lao National Tourism / ອົງການທ້ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ

* ລວມລິ້ງກ່ຽວກັບການທ້ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ /Best links Of Travel information-Luang Namtha Tour website
-Visit-Viengxay 
-Lao Association of Travel Agents 


# VDO Commercial Presentation about Laos

* Search for Accommodation
-www.luang-prabang-hotels.com
-www.vang-vieng-hotels.com 
-www.vientiane-hotel-link.com 

 * Directory of Guesthouse (386)
ລາຍຊື່ເຮືອນພັກໃນລາວ / List Guesthouses Based in Laos


* Directory of Hotel (226)

* Directory of Travel Agency & Tour Operators (103)

* Directory of Restaurants (295)

* Directory of Bus-station

* International Eco-Tourism Sites.
# Tour Company Based in Laos, Luang Prabang ( Northern of Laos )


*Tour Company Based in Laos, Vientiane ( Middle of Laos ) 
www.phanthavongtour.com
www.khongislandtravel.com
www.laoviengtravel.net 
www.lanexangtravellaos.com
www.laosasiatravel.com 
www.explorelao.com 
www.laokim.com 
www.napakuangtravel.com 
www.kcgrouplaos.net 
www.laoworld-travel.com 
www.asiantrails.info 
www.dokkhamtravel.com 
www.diethelmtravel.com/laos 
www.chansadatravel.com 
www.lao-sptravel.com 
infolaos.free.fr/uk/introduction 
www.sht.laopdr.com 
laos.exotissimo.com/travel/tours 
www.tourismmalaysia.gov.my 
www.interlao.com 
www.greendiscoverylaos.com
www.asiasafari-laos.com* ສາລະຄະດີກ່ຽວກັບປະເທດລາວ(ພາກພາສາ ອັງກິດ) /VDO Presentation of Laos Tourism & Documentary of Laos. # ສາລະຄະດີກ່ຽວກັບປະເທດລາວ(ພາກພາສາລາວ, ໄທຍ) / More VDO Documentary about Laos.