9/24/2010

Lao E- Government infomation / ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລັດຖະບານ

* ລວມລິ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານ / Government information links.
-ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  /  Ministry of Foreigner Affair
-ກະຊວງໄປສະນີ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ / Ministry of Post and Telecommunication
-ກະຊວງສືກສາທິການ / Ministry of Education. 
-ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້   /   Ministry of Agriculture and Forest
-ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ /   Ministry of Industry and Commerce 
-ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Chamber of Comerce and Industry 
-ກະຊວງການເງີນ / Ministry of Finance.  
-ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ / Ministry of Information and Culture
-ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ / Ministry of Health.  
-ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ / Ministry of Education and Sport 
-ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 
-ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ / Ministry of Agriculture and Forestry 
-ກະຊວງສັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ / WREA ( Water Resources & Environment Administration )  

* ກົມ, ພະແນກ,ທະບວງ ແລະ ສູນ
-ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ / Department of Housing and Urban Planning.  
-ກົມສ່ວຍສາອາກອນ / Lao customs
-ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Assembly

*ທັດສະນະຄະຕິທີ່ສ້າງສັນຂອງທ່ານສະມາຊິກຜູ້ແທນສະພາ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

-ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ / Lao National Department of Statistics Center
-ສູນຂໍ້ມູນສະຖິຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ / Statistics website Of Neighbor countries.
-ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ / Lao Dept. Domestic & Foreign Investment
-ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ / Public Administration and Civil Service Authority 
-ກອງທືນລຸດຜ່ອນຄວມທຸກຍາກ / Poverty Reduction Fund

 * ຊື່ກະຊວງຕ່າງໆ
-ລາຍຊື່ກະຊວງ ແລະ ເບີໂທລະສັບ 

*  ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍໃນລາວ    Lao Laws
-List of Laws in Laos 
-ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
-ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ

* ເວບໄຊພັນທະມິດເພືອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
-http://www.laoalliance.org/

No comments:

Post a Comment