8/10/2011

Map of Laos / ແຜນທີ່ປະເທດລາວ

* ແຜນທີ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ພູມມີປະເທດລາວ  Lao city map & Country.
*ແຜນທີ່ປະເທດລາວ / Laos Country map
 
*ແຜນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 / Vientaine map
-ແຜນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 2 / Vientaine Capital Map 

*ແຜ່ນທີພາຍໃນເທດສະບານແຂວງຫລວງພະບາງ / LPQ Province map
-ແຜນທີເທດສະບານເມືອງຫລວງພະບາງ 1/ LuangPrabang town with HOBO map.

-ແຜນທີເທດສະບານເມືອງຫລວງພະບາງ 2 / LuangPrabang town map. 
-ແຜນທີຕົວເມືອງຫລວງພະບາງ 3 / Luang Prabang town map.
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງງອຍເກົ່າ / Moung Ngoi Gao Map 
-ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດ ເມືອງຫລວງພະບາງ / LuangPrabang temple map.   

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ / Luang Namtha Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງຫລວງນ້ຳທາ / Luang Namtha Town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງສິງ / Moung Sing town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງວຽງພູຄາ / Vieng Phouka Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ / Bokeo Province Map  
-ແຜ່ນທີ່ສາມລ່ຽມທອງຄຳ / Golden Trangle Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ / Saiyabouly Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ / Saiyabouly Town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງຫົງສາ / Hongsa Town Map  

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ / Khammouane Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງທ່າແຂກ / Thakek Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ / Savannakhet Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງສະຫັວນນະເຂດ / Savanakhet Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ / Champasak Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງປາກເຊ / Pakse Town Map 

* ເບີ່ງອຸນນະພູມ ແລະ ສະພາບອາກາດໃນລາວ / Lao Weather Forecast. 

No comments:

Post a Comment