3/08/2012

International Organization & NGO Based in Laos / ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ໃນລາວ

* Directory of NGO based in Laos
-Directory of NGO from Yellow page
-Directory of International Organazation from Yellow Page 

* ລາຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ / International Organization & NGO Network list.

 -ອົງການໄຈກາ / Japan International Cooperaton Agency ( JICA)
-ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP (United Nations Development Program me)
-ອົງການ UNESCO ( United Nation Education Scientific & Culture Organization) 
-ອົງການລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ MRC ( Mekong River Commission ) 
-ອົງການຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ / LNMC ( Lao National Mekong Committee  
-ອົງການ UNICEF ( United Nation Children Fund ) 
-ອົງການ WHO ( World Health Organization ) -ອົງການ UNODC ( United Nations Office on Drugs and Crime )
-ອົງການ AusAiD (Australian Agency for International Development)
-ອົງການ ADB ( Asian Development Bank )
-ອົງການ EU / European Commission.  
-ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ / Le CCL ( Commite' de Coope'ratoin Avec Le Laos.  
-More NGOs web Links based in Laos.  

2/22/2012

Lao - Embassy / ສະຖານທູດ

* International Embassy base in Laos more than 20 countries. 
-All Embassy based in Vientiane, Laos. 
-List of Laos embassies and consulates worldwide 

-Australia 
http://www.laos.embassy.gov.au/vtan/home.html
-Thailand
http://www.bkklaoembassy.com/

- USA
http://laos.usembassy.gov/
-France
http://ambafrance-laos.org/france_laos/
-Singapore
http://www.mfa.gov.sg/vientiane/ 
-Japan
http://www.la.emb-japan.go.jp/
-China
http://www.travelchinaguide.com/embassy/ 
-Vietnam
http://vietnam.visahq.com/embassy/Laos/

* ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ທີ່ຕ່າງປະເທດ / Ambassador Based in Foreigner Country
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ / Lao Embassy to UN
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ວໍສິງຕັນດີຊີ / Lao Embassy to USA
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ປາຣີ / Lao Embassy to Paris, France.  
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ / Lao Embassy to Hanoi, Vietnam.  
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ປັກກິ່ງ / Lao Embassy to Beijing, China 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ພຽງຢາງ / Lao Embassy to North of Korea 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຈາກາຕາ / Lao Embassy to Jakarta, Indonesia 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກົວລາລະເປີ / Lao Embassy to KL, Malaysia 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມະນີລາ / Lao Embassy to Manila, Philippine
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ສິງກະໂປ / Lao Embassy to Singapore 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ບຣູໄນ / Lao Embassy to Brunei 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກູບາ / Lao Embassy to Cuba 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມົດສະກູ / Lao Embassy to Russia 
-ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ໂຕກຽວ / Lao Embassy to Tokyo, Japan. 
 

Airlines / ຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດ

Banks / ທະນາຄານ

ຄຳນຳສະເໜີ / Introduction


     ໂລກໝູນໄປຕາມການເວລາຢ່າງໄວວາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ
ມະນຸດກໍ່ມີການພັດທະນາ ຈະເລີນກ້າວໜ້າສີວິົໄລຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
 ພ້ອມກັນນີ້ ແຫລງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍ່ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
 ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ມວນມະນຸດເຮົາທີ່ຈະເສບຂ່າວສານຕ່າງໆຄວມ
ຄູ່ກັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊີ່ງແຫລງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ
ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກໜັງສືພິມ, ວາວະສານ,ປື້ມອ່ານ, ທໍລະທັດ, ວິທະຍຸ,
ຮູບເງົາ ແລະ ອື່ນໆ..ປັດຈຸບັນນີ້  ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ
ແລະ ຈຳເປັນອີກທາງໜື່ງທີ່ມວນມະນຸດປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ແລະຊື່ງກຳ
ລັງເປັນທີ່ຊົມໃຊ້ກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນຜ່ານ
ທາງ INTERNET.

     ໂດຍສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນມັກອ່ານ, ມັກຄົ້ນຄ້ວາສືກສາ
ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະມັກສະສົມເກັບກຳແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານ
ທາງອິນເຕີເນັດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ປະເທດລາວ.
ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງໃຊ້ເວລາຫວ່າງຈັດຮິບໂຮມລວມ LINKS
  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ WEBSITES ຕ່າງໆທີ່ຄິດວ່າເປັນແຫລ່ງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ການສືກສາຮ່ຳຮຽນ
ຂອງຄົນລາວ ທຸກໆຄົນ,ຈຸດປະສົງເພື່ອສະດວກຕໍ່ການຄົ້ນ
ຄ້ວາສືກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງໄດ້ຈັດຮິບໂຮມຮຽບຮຽງເປັນໝວດໄວ້ໃນ BLOG ດຽວ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫັວງຢ່າງຍິ່ງວ່າ:
BLOG:"ສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/Laos-Information-Center"  
ຄົງຈະນຳຄວາມຮູ້ ຄວາມບັນເທີງ ແລະ ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ
ຕໍ່ທຸກໆທ່ານທີ່ຄລິກເຂົົ້າມາສືກສາບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ຫລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະຍັງພະຍາຍາມ UPDATE ສືບຕໍ່ເກັບກຳ ແລະ ຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ຄິດວ່າເປັນແຫລ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ອ່ານ
ຫຼື ຊົມໃຊ້ມານຳສະເໜີເຜີຍແຜ່ເປັນປະຈຳ.

     ພ້ອມກັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຮັບເອົາຄຳຕຳນິຕິຊົມຈາກຜູ້ອ່ານ
 ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອມາປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ
ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງຍີ່ງ ທີ່ ຫາກມີທ່ານໃດຈະປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ຫລື 
ຈະແບ່ງປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄິດວ່າເປັນແຫລ່ງທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈ ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການສືກສາຮ່ຳຮຽນຂອງໜູ່ຄະນະ
ຄົນລາວທຸກໆຄົນກະລຸນນາ POST COMMENTS ເຂົ້າມາ ຫຼື E-MAIL
ຫາຂ້າພະເຈົ້າ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຈັດຮຽງຮິບໂຮມເປັນໜວດ. 
                                                       ຂໍຂອບໃຈ
                                               ຜູ້ຮີບໂຮມ ແລະ ຮຽບຮຽງ. 
                                               ຜ່ອງແກ້ວ ພອນທະສິດ (ໄຊ)

8/10/2011

Map of Laos / ແຜນທີ່ປະເທດລາວ

* ແຜນທີ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ພູມມີປະເທດລາວ  Lao city map & Country.
*ແຜນທີ່ປະເທດລາວ / Laos Country map
 
*ແຜນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 / Vientaine map
-ແຜນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 2 / Vientaine Capital Map 

*ແຜ່ນທີພາຍໃນເທດສະບານແຂວງຫລວງພະບາງ / LPQ Province map
-ແຜນທີເທດສະບານເມືອງຫລວງພະບາງ 1/ LuangPrabang town with HOBO map.

-ແຜນທີເທດສະບານເມືອງຫລວງພະບາງ 2 / LuangPrabang town map. 
-ແຜນທີຕົວເມືອງຫລວງພະບາງ 3 / Luang Prabang town map.
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງງອຍເກົ່າ / Moung Ngoi Gao Map 
-ແຜນທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດ ເມືອງຫລວງພະບາງ / LuangPrabang temple map.   

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ / Luang Namtha Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງຫລວງນ້ຳທາ / Luang Namtha Town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງສິງ / Moung Sing town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງວຽງພູຄາ / Vieng Phouka Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ / Bokeo Province Map  
-ແຜ່ນທີ່ສາມລ່ຽມທອງຄຳ / Golden Trangle Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ / Saiyabouly Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ / Saiyabouly Town Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງຫົງສາ / Hongsa Town Map  

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ / Khammouane Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງທ່າແຂກ / Thakek Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ / Savannakhet Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ຕົວເມືອງສະຫັວນນະເຂດ / Savanakhet Town Map 

*ແຜ່ນທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ / Champasak Province Map 
-ແຜ່ນທີ່ເມືອງປາກເຊ / Pakse Town Map 

* ເບີ່ງອຸນນະພູມ ແລະ ສະພາບອາກາດໃນລາວ / Lao Weather Forecast. 

10/13/2010

Buddhism /ພຸດທະສາສະຫນາ

 * ສາລະຄະດີພະພຸດທະເຈົ້າ / Buddhist Documentary
1.ตามรอยพระพุทธเจ้า

 2. สารคดี พระพุทธเจ้า 1/4 


3.  ZEN 2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม

 * Buddhist Websites Links and Blog
-ລວມລີ້ງທຳມະ ແລະ ຄຸນນະທຳ          
-ທຳມະວັນນີ້ / Dhamma Today
-รวมเว็บธรรมะภาษาไทย หลายอาจารย์-หลายสำนัก
-Lao Buddhism Blog
-ຫນັງສືທຳມະອາຈານຊາ / Ajanh Chah
-Documentary about Ajanh Chah & Vat Nong PhaPhong
-ທຳມະລາວ / Lao Dhamma Website
-ພຣະໄຕຣປິດົກ 
-ລວມເວບໄຊທຳມະໄທຍ / Thai Dhamma Website 
-ທຳມະບັນຍາຍ / Dhamma Talks
-ທຳມະບັນຍາຍ ໂດຍພະອາຈານ ຊາ / Dhamma Talks by Ajanh Chah 
-ຫນັງສືທຳມະອອນໄລ / E- Dhamma Books online  
-ຫນັງສືທຳມະອອນໄລ /E- Dhamma Books online(free download)
-http://vcrtample.blogspot.com/


* Buddhist photography
http://www.fotopedia.com/en/Buddhism
http://www.gabrielshaya.com/Photography/Galleries/Pages/Lao_Temple_Life.html
Buddha photo from google search 


* You tubes VDO about Dhamma Talks
   1. ชีพจรโลก - ว.วชิรเมธี 6-10-9 - part 1-4 

     2. ท่าน ว.วชิรเมธีกับวู้ดดี้ (เต็ม) 1/12   3. หนึ่งวันเดียวกัน_ท่านว_วชิรเมธี 1/3 

  4. รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (1/18) 

                                                        Links Dhamma Talks by ท่าน ว.วชิรเมธี

    5. เจาะใจ - พระไพศาล วิสาโล 5.8.10 1/4 

    6. พื้นที่ชีวิต ปัจจัยแห่งความสุข 13Apr11 1/3

   7. พื้นที่ชีวิต-นิพพาน1/4 

  More interesting VDO Links about พื้นที่ชีวิต

- Dhamma story told by Monk ว.วชิรเมธี 
Part 01
Part 02

- Others Buddhist Folk story
นิทาน ชาดก หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา
นิทาน ชาดก ยอดหญิงกตัญญู 
นิทาน ชาดก ยอดวัวกตัญญู 
นิทาน ชาดก เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า
นิทาน ชาดก พระโพธิสัตว์ผู้ใจบุญ


พระอนุรุทธเถระ ผู้เลิศในจักษุทิพย์ ตอนที่ 1
พระอนุรุทธเถระ ผู้เลิศในจักษุทิพย์ ตอนที่ 2
ประวัติ การรับผ้ากฐิน
ชีวิตหลังความตาย Life After Death sub Eng
นักธุรกิจ ผู้ไม่ประมาท
อานิสงส์ การสร้างพุทธเจดีย์


* Buddha story / พระพุทธเจ้า 10 ชาติ
ทศชาติ เตมียชาดก 1
ทศชาติ มหาชนกชาดก 2
ทศชาติ สุวัณณสามชาดก 3
ทศชาติ เนมิราชชาดก 4
ทศชาติ มโหสธชาดก 5
ทศชาติ ภูริทัตตชาดก 6
ทศชาติ จันทกุมารชาดก 7
ทศชาติ นารทชาดก 8
ทศชาติ วิธุรชาดก 9
ทศชาติ เวสสันดรชาดก 10

* Life of Buddha ( Thai Version )


พระพุทธเจ้า การ์ตูน 02
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 03
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 04
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 05
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 06
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 07
พระพุทธเจ้า การ์ตูน 08จบ 

*  Life of Buddha ( English Version )
Buddha Part1
Buddha Part 2
Lord Buddha - Part 3

* Buddha music 


10/09/2010

Lao Information Technology / ຮິບໂຮມເທັກນິກ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນໄອທີ

* ຊຸມຊົນຄົນໄອທີ ໂດຍຄົນລາວເພື່ອຄົນລາວ  
-Download Lao-English-Lao Dictionary Professional v2.1 ( Free )

-Uploadder.com
-Laozaa ລາວຊ່າ 
-Laoblogger.com
-Laoload.com
-ຊອກຫາຕຳແໜ່ງວຽກ / Laojobs.net
-ແຕ້ມແສງ tamsang.com
-ຊຸມຊົນຄົນໃຊ້ SMF ໃນລາວ
-ຂ່າວ IT ຫຼ້າສຸດຈາກພັນລາວ
-Media Creative
-ພື້ນທີ່ຂອງຄົນມີດົນຕີໃນຫົວໃຈ / Underground Lao Song
-Lao Music on Vimeo
-E-Corner Weekly News
-http://ccthep.com/
-Lao Upload free / ອັບໂຫລດໄວ້ໃນອັລບັ້ມສ່ວນໂຕ
-ຊຸມຊົນອອນລາຍພັນລາວ


* Directory for Computer online Service
http://laoyp.com/computers-communication/computer-software/

* Computer shop sale online service
-Jiro Computer shop
-LT Computer shop
-XP Computer shop
-Cyberia online store
-Lao PC

* รวมสุดยอด เทคนิค  Gadget, Software, Internet, Idea ไว้ที่นี่!
-รวมทิป เทคนิค 
-เรื่องน่ารู้ใน facebook
-ทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 
-Dropbox.com
-ตั้งเวลาปิดเครื่อง
-ของฟรีดีๆ ก็มีด้วย
-ติดตั้งโปรแกรมแบบด่วน! 
-Public Domain
-สนุกกับภาพ
-Opera สุดยอดโปรแกรมแชร์ไฟล์ 
-NVIS อ่านข่าวภาษาไทย
-สารคดีฟรี

-สร้างพีดีเอฟไฟล์อย่างง่ายดาย
-เตือนความจำด้วยการ Multi-tab Browser 
-VidCoder  เปลี่ยนสีโฟลเดอร์
-จองตั๋วเครื่องบิน 
-Facebook Fan Page
-ifixit.com
-แลกของ
-กราฟฟิกเวิร์คช็อปฟรี 
-เรียนรู้เรื่องโลกร้อนกับนาซ่า
-เมื่อความหลังฝังใจ 

-webdesignledger.com
-Apture
-issuu.com
-รู้เท่าทันยาผ่านโลกออนไลน์
-โยคะออนไลน์
-แม่ครัวไฮเทค
-ภาพลวงตา
-รู้ทันไวรัส 
-Ad-aware รุกตลาดฟรี
-โรงเรียนดอทคอม
-Google Desktop
-เม้าส์ ..ไร้เม้าส์
-ipad ทำอะไรได้บ้าง

-thaidfilm.com
-สบท. 
-หมาแมวกับไอแพด
-ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ครั้งแรก
-tweetdeck
-Viral Marketing แนวใหม่
-ไอโฟนทำอะไรได้บ้าง
-pumaphone
-Photoshop CS5
-สร้างอาวาท่าร์ของตัวเอง
-ประหยัดหมึก
-Daydev.com
-งานประดิษฐ์
-ให้ของฟรีช่วยโลกร้อน
-xmarks
-ล้อเลียน inception
-ตกปลาทั่วไทย
-สเกตท์ภาพเพื่อค้นหา
-เตือนความจำด้วยการ Multi-tab Browser 


                                                                       


* More Graphic Design Technic Here. 
-แต่งภาพ เรื่องง่ายๆ  
-ทำสไลด์ของตัวเอง  
-สเกตท์ภาพเพื่อค้นหา 
-21 ตัดต่อภาพ 
-Picasa 3.6  
-ตัดต่อ ตกแต่งภาพออนไลน์  
-แปลงไฟล์วีดีโอ  
-เทคนิคใช้งาน youtube 
-เซฟยูทูป
-ทิปการดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube - chaime.net 
-candystand.com ( Game ) 
เสริชหาคลิป

* Dictionary & Translation Online
-แปลภาษาผ่านอินเทอร์เน็ต
-แปลคำศัพท์บนคอมพิวเตอร์ 
-DICTIONARY Picture
-เสริชเอนจิ้นสำหรับเด็ก

* Travel Online


-ท่องเที่ยวเกาหลี 
-เที่ยวรถไฟรัสเซียจากที่บ้าน!
-ท่องเที่ยวไทย
-ลองดู แผนที่ไทย 
-หาร้านอาหาร


* Editing Technic Online. 


-ตัดต่อวีดีโอออนไลน์ 
-Free! Wordpress Online Course
-ตัดต่อวิดีโอมืออาชีพด้วย Adobe Premiere Pro
-120 เคล็ดลับเก่ง Windows XP
-108 เคล็ดลับเก่งอินเตอร์เน็ต Internet
-วิธีสร้างรายได้ 3,000,000 บาท/เดือน 
-80+GB Free Online Storage
-DropBox - More than Online File Storage

* More & Follow 60Vidotcom
-http://www.youtube.com/user/60vidotcom


9/24/2010

Lao - Education / ການສືກສາລາວ

*Directory of Schools &College
-Number of Colleges.

 *Lao National University.                                           
-http://www.nuol.edu.la/

* Books, Library & Charity Education  Project.
-Big Brother Mouse
-My Library Project
-Momobo books ( Language Learning Text for Laos )
-Momobooks.blogspot.com
-Lao Education Opportunity Trust.

* ສູນລວມເວບກ່ຽວກັບການສືກສາທີ່ໜ້າສົນໃຈ / Study Center website links.
-ສູນກາງສຶກສາລາວ / Lao study Center
-ສູນພູມປັນຍາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ/ Center for Southeast Asian Studies
-ແຫ່ງຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ / All the Knowledge you need ( World profile )
-ຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເທດໃນໂລກ / Countries of the world
-ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ / World Countries Profile Study.
-Study Temple-All kinds of Study Material

*ພູມປັນຍາວັນນະຄະດີລາວ / Lao Literature Acknowledgement.
-ແຫລ່ງບັນທຶກ ວັດທະນະທັມ ປັນຍາ ພາສາລາວ. / Lao Culture, Acknowledgement ( Bailane )
-ຮິບໂຮມຄຳສຸພາສິດລາວ / Lao Proverbs.

*ອ່ານຫນັງສືອອນລາຍ / Free Download E-books Online
-ອ່ານປືມອອນລາຍພາກພາສາໄທຍ / Thai E-books
-ອ່ານວາລະສານອອນລາຍ / Free download Magazine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *ວັດຈະນະນຸກົມ ອອນລາຍ / E-Dictionaries
-Dictionary ENGLISH - THAI
 
* Dictionary English - French / Chinese / German / Italian / Spanish..etc
-Dictionary English - Chinese / Chinese - English

* Dictionary, Translator, English - Thai & more
-Dictionary (รวมบทความ จากบล็อก)
-Translate.reference.com/translate

* Dictionary Chinese - English
-Look up Chinese, Pinyin or English
-http://www.skritter.com/demo 
   
* Learning multi - Languages Online
-Chinese with ChineseClass101.com ( Sign up for FREE! )
-Learn Chinese with japanesepod101.com (Sign up for FREE!) 
-Learn French with FrenchPod101.com ( Sign up for FREE! ) 
-Learn Korean with KoreanClass101.com ( Sign up for FREE! ) 
-Learn German with GermanPod101.com 
-Learn Spanish with SpanishPod101.com 
-Learn Italian with ItalianPod101.com 

* Learning English Online
-Free Enlish Lessons, ( All in one )
-Free English TFree English Tests and Exercises Online for ESL, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT, GMA
-English Vocabulary Test  
-Free English Test online 
-Full English Sample Test
-Step by Step Testing TOEFL Online
-VOA Voice of America Learning English
-VOA Learning English Youtube.


* Download Free English Software 
-Free Download Learning English Software
-Free English Games, English Flash Games, English Crosswords

* LEARNING ENGLISH YOU-TUBE. ( Beginner )

* INTERMEDIATE ENGLISH


More Links about this VDO


More Links about these VDO


* Advance English VDO